www.rosesandgrapes.com

POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ V OLEJI Z RŮŽE STOLISTÉ

(for English scroll down)

Nabídka domácího růžového elixíru z růže stolisté z jediného prastarého keře - pomazání na obličej, ženské lůno, masáže, jemná přírodní vůně. Duchovní rozkvět skrze květ růže. Zjemnění intimního života. Lze doručit na adresu nebo převzít osobně. Esence z vzácné růže stolisté na domácím olivovém oleji. Pouze na objednávku: dicascata@gmail.com.

CENA: 600 Kč/ 50 ml.

POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ OLEJI: Speciální domácí olejový elixír vyrobený z okvětních listků růží z jediného starodávného keře růže stolisté. K péči o obličej a tělo. K použití masážnímu a rituálům RŮŽE vyrobený se záměrem inspirovat plný ženský ROZKVĚT. Růžový olej pomáhá vyladit a rozvinout srdeční centrum, lásku, soucit, léčení hrudní oblasti, plic, dává příležitost znovu se nadechnout z pocitu nepřijetí. Umožňuje plně zažít a cítit LÁSKU, NEJHLUBŠÍ A NEJVYŠŠÍ POCITY, TĚLO, partnerské souznění, být plně v SOUCITU k sobě a celému světu. Mnohem intenzivněji vnímáme lásku, kterou vyzařujeme, a veškerou lásku, která nás obklopuje. Jako pleťový olej rozjasňuje náš obličej. Pomáhá udržovat přirozenou barvu pokožky i v zimních měsících, kdy není dostatek slunce. Při masáži navozuje růžový olej jemnou romantickou atmosféru. Máří Magdaléna pracovala s růžovým olejem. Růže a její olej jsou proto symbolem Bohyně, Marie Magdalény, kněžky. Růžový olej je krásným dárkem pro kamarádku. Vibrace růží a jejich vůně nejsou pro každého: Při práci s domácím růžovým olejem jsem zjistila, že růžový olej je svým způsobem živý a mění svou vůni a vibrace mnohokrát denně. Ve skutečnosti velmi přesně odráží vibraci srdečního centra. Například, pokud jsem vyčerpaná - používám ho k osvěžení, sotva ho cítím, jako by růžové listy byly zabalené. Když olej používám během ženských kruhů, zdá se, že se jeho vůně velmi otevírá a jde hluboko. Pro některé ženy může být jeho vůně nesnesitelně silná, "příliš ženská". Není vždy možné se na něj naladit. Někdy máme jinou vibrační úroveň nebo preferenci. Bývala to do určité doby levandulová esence, která pro mě byla velmi důležitá. To bylo v době, kdy jsme se se synem hodně léčili a očisťovali na cestě k poslání duše. I dnes ještě používám levanduli, ale je to růže, která mi pomáhá kalibrovat se do nejvyšších a nejhlubších ženských vibrací. V kosmetickém průmyslu je také immortelle/smilje v poslední době velmi populární. Ale podobně, jako levandule immortelle čistí pokožku tak moc, že je bledá. Při aplikaci růžového oleje se vaše pokožka krásně rozjasní a získá přirozenou narůžovělou barvu. Další využití růžového oleje: Vůně tohoto oleje je příjemně rozlita do prostoru, do kterého vstupujete, stejně jako do vody, ve které se koupete. Ladíte nejen sebe, ale i své okolí.

Receptura: Základem oleje je panenský olivový olej a samotný postup extrakce esence z okvětních lístky růží je tajný. Elixír je vyroben s láskou. Prastarý růžový keř, ze kterého je esence vyrobena je příbuzný odrůdám keltská růže, damašská růže, šípek, pižmová růže. Podobné produkty: O růže v různých formách se zajímám již nějakou dobu a poprvé jsem se setkala s tak vysokými vibracemi. Když jsem zkoumala podobné oleje, které lze koupit v naší zemi a v jiných zemích, podobně vysoké vibrace jsem nenašla. Některé oleje ztrácejí svou maximální kvalitu ve výrobě, tj. výroba je příliš masivní, nebo se používá nevhodné balení, a tak se kvalita ztrácí během někdy dlouhé cesty k zákazníkovi. Tento olej balený v tmavé sklenici je pečlivě utěsněn a vibrace kvalitní domácí výroby jsou dále podpořeny zlatým písmem. Není to kosmetický přípravek a počet vyrobených olejů bude vždy omezen jediným starobylým keřem, ze kterého se listy sbírají.

THE SACRED FEMININE IN OIL PRICE: 25 euro/ 50 ml.When you purchase 3 and more oils your shipping is included in the price!

A SPECIAL HOME-MADE OIL ELIXIR MADE OF ROSE LEAVES of a single ancient rose bush Skin, body, ritual, massage oil from ancient ROSE made with the intention to inspire a woman's full BLOSSOM. Rose oil helps to fully open and embrace your heart chakra, love, heal the sternum, lungs, give the opportunity to breathe again from the feeling of non-acceptance. It allows you to fully experience and feel LOVE, YOUR DEEPEST AND HIGHEST FEELINGS, YOUR BODY, to be fully in COMPASSION towards yourself and the whole world. We perceive much more intensely the love which we radiate and all the love that surrounds us. As a skin oil, it brightens our face and makes the skin pink. It helps maintain natural skin color even in the winter months when there's not enough sun. During the massage, the rose oil evokes a gentle romantic atmosphere. Mary Magdalene worked with rose oil. Rose and its oil are therefore a symbol of the Goddess and Mary Magdalene Priestess. Rose oil is always a good gift for a good friend. The rose vibration and fragrance is not for everyone: While working with homemade rose oil, I have found that the rose oil changes its fragrance and vibration many times a day. In fact, it very accurately reflects the heart's vibration. For example, if I am exhausted and use it to refresh myself, I can barely smell it as if the rose leaves were wrapped up. However, when I use it during women initiation rituals, its fragrance seems to open extremely much and goes deep. For some women, its fragrance can be unbearably strong, "too feminine". It is not always possible for us to tune into it. Sometimes it takes time or a situation where it appeals to us. In some cases, we just have a different vibration or aroma preference. It used to be the lavender essence which was very important to me. That was at the time when my son and I were healing and cleansing a lot while we were struggling on the path to the real soul's purpose. Now, I use lavender occasionally, but it is the rose that helps me calibrate into the highest and deepest female vibrations. In the cosmetic industry, immortelle / smilje has been very popular recently. But similarly, as lavender immortelle cleanse skin so much that it makes it pale. When applying the rose oil, your skin brightens beautifully and gets a natural rose colour. Further uses of rose oil: The aroma of this oil is pleasantly spilt into the space you enter as well as the water in which you bathe. You tune not only yourself but also your surroundings.The recipe: The base of the oil is virgin olive oil and the very procedure of extracting the essence from rose petals is secret. The vibration and intent with which it is made with love, as well as the specific rose bush from which the essence is made, is essential. The bush is an old species which was formed from species as the Celtic Rose, the Damascus Rose, the Rosehip, the Musk Rose. Similar products: I have been interested in roses in various forms for some time and I have encountered such a high vibration for the first time. When I researched similar oils that can be bought in our country and in other countries, I did not find a similar vibration. Some oils lose their maximum quality in production, i.e. the production is too massive, or inappropriate packaging is used and so the quality is lost during the, sometimes long, path to the customer. Packed in a dark glass, this oil is carefully sealed and the vibration of quality home-made production is further supported by the gold lettering and a decorated bag in which the bottle is packed. It is not a cosmetic product and the number of oils produced will always be limited by the single ancient shrub from which the leaves are collected.

25,00 Kč
www.rosesandgrapes.com