www.rosesandgrapes.com

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Zde uvedené všeobecné obchodní podmínky a pokyny jsou nedílnou součástí smlouvy mezi zážitkovou cestovní agenturou Roses &Grapes, j.d.o.o. (dále jen cestovní agentura) a klientem, který si vybraný zážitek, program, rezervaci ubytování nebo jednodenní výlet zakoupí. Agentura organizuje zážitek, vytváří nabídku ubytování a speciální programy, které jsou v souladu s přáním klienta. Nabídka je tvořena v souladu s přáním klienta. Pokud je v konkrétním programu zveřejněno jiné ustanovení, než které je zveřejněno v bodech těchto všeobecných obchodních podmínek, platí ustanovení/podmínka zveřejněná v programu.

2. OBSAH SLUŽEB

Agentura poskytuje klientovi realizaci výletů, vzdělávacích kurzů, ubytovacích služeb nebo zážitkového programu dle požadavků klienta. Nabízená služba odpovídá obsah, programu u či popisu zveřejněného na webových stránkách a/nebo propagačních materiálech, ve smlouvě a dle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací/nabídkou. Obsah služby nebude agenturou plně realizován popsaným způsobem v případě mimořádných okolností, které nelze předvídat nebo odstranit, jako jsou teroristický útok, přírodní katastrofy, zemětřesení, války, nepokoje, záplavy, požáry, hygienické poruchy, náhlé změny jízdních řádů, zpoždění letadel, povětrnostní podmínky, dopravní nehody a podobně.

3. REZERVACE A PLATBY

Dotazy a informace o službách Agentury jsou obdrženy e-mailem, elektronicky, písemně a telefonicky. Na základě obdrženého dotazu bude zadavateli poskytnuta nabídka/návrh smlouvy, který je považován za závazný poté, co byl podepsán smluvními stranami nebo jinak jasně potvrzen jeho souhlas (internet, e-mail, platba na obchodní účet) a kdy agentura obdrží příslušnou zálohu, jak bylo dohodnuto v návrhu smlouvy. Agentura, pokud není smluvně uzavřena odlišně, jedná tak, že klient uhradí výlet či zážitek ve chvíli objednání. Lze aplikovat také postup jinak běžný při rezervaci ubytování. Klient zaplatí částku 30% zálohy. Pokud zruší svou rezervaci měsíc dopředu, má nárok na vrácení 15% zálohy. V případě ubytování je klient povinen zaplatit celkovou částku nejpozději jeden měsíc před příjezdem. Pokud klient po zaplacení celkové částky v přiměřené lhůtě zruší cestu ze závažných důvodů, je agentuře ponechána záloha ve výši 30%. Pokud zhotovitel učinil rezervaci jménem jiných osob, přebírá zadavatel veškeré povinnosti. Klient je povinen poskytnout veškeré potřebné informace a/nebo dokumenty nezbytné pro realizaci cesty, ubytování. Klient odpovídá za případné škody způsobené poskytnutím nepřesných nebo neúplných údajů nebo dokumentů. V případě, že je zadavatel nezletilým dítětem, je smlouva považována za závaznou nebo má právní účinky pouze tehdy, pokud rodič (opatrovník) dítěte souhlasí se smluvní cestou nebo ustanoveními smlouvy, podpisem této smlouvy nebo udělením zvláštního písemného souhlasu. U rezervací na vyžádání agentura nepřijme registraci rezervace bez zálohy, jak je uvedeno ve smluvních informacích. Klient je povinen dodržovat platební podmínky uvedené ve smlouvě o ubytovacích službách a možnosti výletů a dalších služeb.


4. OBSAH A CENA SLUŽBY

Agentura uvedla všechny potřebné informace o nabídce a obsahu svých služeb na svých webových stránkách. Agentura se specializuje na pořádání výletů do pohoří Biokovo, Zážitků různého druhu, rezervaci ubytování pro jednotlivce i skupiny. Exkurze je organizována dodávkou nebo formou pěší turistiky. Pokud je exkurze organizována prostřednictvím dodávky, agentura navrhuje skupiny až 15 osob a cena zahrnuje řidiče, infrmace v češtině a další služby dle konkrétní nabídky výletu. Pro větší skupiny je možné organizovat za zvláštních podmínek - agentura poskytuje kvalifikované průvodce dle pravidel. Pokud je exkurze organizována formou pěší tury, agentura poskytuje průvodce v souladu s pravidly. Klient si může před cestou vyžádat volitelné a speciální služby - ty uhradí poskytovateli služeb - zástupci pořadatele v měně země, kde je služba poskytována. Všechny ceny za doplňkové služby/poplatky uvedené v informacích o programu/ předsoudní smlouvě se mohou měnit až do vytvoření smlouvy. Agentura si vyhrazuje právo změnit ceny zveřejněné a přijaté smlouvou, pokud došlo ke změně cen, která nemohla být ovlivněna např.: náklady na pohonné hmoty, výše daně, změna ceny od třetí strany, na kterou se smlouva vztahuje, a zvýšení ceny musí klienta jasně a srozumitelně informovat nejpozději 20 dní před zahájením výletu. Stejně tak musí agentura odůvodnit důvod zvýšení cen jasným výpočtem.

5. KATEGORIZACE A KVALITA UBYTOVÁNÍ A JINÝCH

Všechna ubytovací zařízení, dopravní prostředky, restaurace atd., nabízené v programu jsou popsány podle oficiální kategorizace místní turistické organizace v době tvorby programu a standardy služeb, dopravních prostředků a ubytovacích zařízení nejsou srovnatelné. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek klient prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Agentura si vyhrazuje právo změnit apartmány nebo hotely za předpokladu, že zajistí hotel ve stejné nebo vyšší kategorii. Agentura nezaručuje konkrétní místa v mikrobuse a podpisem smlouvy se má za to, že klient přijal jakékoli místo ve vozidle.

6. ZMĚNA PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ/ CESTOVNÍHO PROGRAMU A PRÁVO POŘADATELE UKONČIT /ZRUŠIT CESTU

Agentura má právo změnit informace/cestovní programy před uzavřením smlouvy v případě výjimečných okolností, které nebylo možné předvídat, vyhnout se jim nebo je napravit. Všechny smluvní služby musí být za výjimečných okolností nahrazeny pouze stejnou nebo vyšší kategorií. Je-li agentura nucena před zahájením ubytování nebo exkurzí změnit některý z hlavních rysů služby nebo se nachází v situaci, kdy nemůže splnit dohodnuté zvláštní požadavky nebo navrhne zvýšení ceny ubytování nebo výletního hovoru o více než 8 %, může zadavatel přijmout navrhovanou změnu nebo ukončit smlouvu ve lhůtě stanovené agenturou bez zaplacení poplatků za ukončení. Pokud klient neinformuje agenturu o svém rozhodnutí ve stanovené lhůtě, považuje se smlouva za ukončenou. Pořadatel může ukončit smlouvu o ubytování nebo exkurzi před zahájením zájezdu a vrátit klientovi veškeré platby v plné výši, bez povinnosti poskytnout klientovi náhradu škody, pokud je počet osob registrovaných pro odvolání k exkurzi nižší než minimální počet stanovený ve smlouvě a pokud pořadatel informuje klienta o ukončení smlouvy ve lhůtě stanovené ve smlouvě.

7. POVINNOSTI AGENTURY

Povinností agentury je postarat se o poskytování služeb v dobré víře a výběr poskytovatelů služeb a postarat se o práva klienta a jeho zájmy v souladu s pravidly povolání a zvyků v cestovním ruchu. Zážitková cestovní agentura je povinna klientovi písemně nebo elektronicky zpřístupnit veškeré informace/program před uzavřením smlouvy:

- o výši nebo procentním podílu zálohy a o počtu a výši splátky splátky zbytku ceny.

- minimální počet účastníků.

- cíl/místo určení, itinerář a doba pobytu, s termíny a, pokud je zahrnuto ubytování, počet nocí počet denních jídel/dietního plánu.

- prostředky, vlastnosti a kategorie dopravy, místo odjezdu a návratu.

- umístění, hlavní charakteristiky a případně druh a kategorie ubytování v souladu s pravidly cílové země.

- zda je cesta vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a na žádost zadavatele přesné informace o vhodnosti cesty nebo odpočinku s přihlédnutím k potřebám zadavatele

- společnost organizátora a zeměpisná adresa a kontaktní číslo a poštovní adresa podle potřeby

Po provedené službě nebo balíčku je uživateli služby vystavena faktura. Pokud se poskytování služby odchyluje od dohodnuté služby, je agentura povinna poskytnout odpověď z důvodu možného nevykonání služby nebo její části. Cestovní kancelář je povinna informovat klienta o zemi, do které cestuje, o hraničních, vízových a zdravotních formalitách souvisejících s dohodnutým cestováním a pobytem a o stanovisku Ministerstva zahraničí a vnitra Chorvatské republiky o stupni rizika cesty. Agentura bude klientovi vždy nápomocna, pokud nastanou potíže. Bude poskytovat informace o zdravotnických službách, konzulárních a místních úřadech a bude se co nejlépe zabývat problémem, stížnostmi nebo nespokojeností.

8. POVINNOST ZADAVATELE, CESTOVNÍ DOKLADY A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
zadavatel žádající o cestu do zahraničí musí mít platné cestovní doklady. V případě, že je pro vstup do určité země vyžadována cesta/souborné služby, informuje cestovní kancelář klienta o nezbytných dokladech pro získání víza. zadavatel je povinen získat vízum a dodržovat všechny celní a devizové předpisy Chorvatské republiky, tj. V případě, že Kutnik nemůže pokračovat v cestě z důvodu nedodržení předpisů, nese veškeré vzniklé náklady. Klient je povinen dodržovat domácí řád v ubytovacích zařízeních a v dobré víře spolupracovat s poskytovateli služeb. V případě hrubého porušení ustanovení domácích pravidel a předčasného opuštění zařízení na žádost poskytovatele služeb není host uvolněn při vypořádání nákladů na ubytování po celou vyhrazenou dobu, a pokud poskytovatel služeb souhlasí s tím, že host není povinen zaplatit celou rezervovanou dobu a jedná se o realizovaný pobyt až na 3 noci (1,2 nebo 3 noci), cena realizovaných nocí se zvyšuje o 30 % (příplatek za kratší pobyty). Pro některá místa určení je nutné být očkován v souladu s předpisy Světové zdravotnické organizace a klient pro tyto destinace musí mít lékařské potvrzení, že očkování bylo provedeno. Pokud z důvodu nedostatku těchto dokladů nelze cestovní/souborné služby realizovat, nenese cestovní kancelář žádné náklady, ale klient odpovídá za veškeré vzniklé škody. Doporučujeme, aby klient osobně navštívil webové stránky Ministerstva vnitra Chorvatské republiky a informoval se o rizicích cestování do některých zemí a doporučeních a radách pro bezpečnější cestování do https://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

9.ZAVAZADLA

Klient se musí postarat o své věci a zavazadla. Agentura nenese odpovědnost za zavazadla, která byla zničena, ztracena, poškozena nebo odcizena v ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku. Agentura doporučuje platbu cestovního pojištění, které zahrnuje pojištění zavazadel nebo bezpečný pronájem, pokud taková možnost v ubytovacím zařízení existuje. Ztracená zavazadla nebo krádež jsou nahlášeny poskytovateli služeb, agentuře a příslušné policejní stanici.

10. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Každý zadavatel, který je držitelem zakázky, má právo vznést námitku proti nesplněné smluvní službě. Jsou-li nabízené služby neodpovídající, je klient povinen v danou chvíli neprodleně oznámit na email cestovní agentury. Klient je povinen v dobré víře spolupracovat s poskytovatelem služeb a agenturou za účelem odstranění příčin reklamace. Není-li klient spokojen se současnou situací a opustí zařízení a z vlastního podnětu najde jiné ubytování, aniž by dal agentuře možnost odstranit příčinu své nespokojenosti nebo mu najít náhradní ubytování, nemůže požádat o vrácení peněz ani podat žádost o náhradu škody, bez ohledu na to, zda byly jeho důvody oprávněné či nikoli. Také pokud klient přijme nabízené řešení reklamace odpovídající placené službě, agentura nebude brát v úvahu následnou stížnost klienta ani na něj reagovat. Pokud ani po zásahu agentury nebyl problém vyřešen, nejpozději do 8 dnů po návratu z dovolené je klient povinen zaslat písemnou stížnost spolu s podklady a fotografiemi prokazujícími základ stížnosti agentuře e-mailem na adresu dicascata@gmail.com. Agentura posoudí plně zdokumentované stížnosti obdržené do 8 dnů od ukončení rezervace. Agentura je povinna vydat písemné rozhodnutí o této stížnosti do 15 dnů od obdržení stížnosti. Maximální poplatek za reklamaci může dosáhnout výše inzerované části služeb a nemůže pokrýt již použité služby nebo celou částku ujednání. Zákon o turistické aktivitě vylučuje právo kupujícího nahradit ideální škodu. Agentura nenese odpovědnost za možné klimatické podmínky, čistotu a teploty moře v destinacích a za všechny ostatní podobné situace a události, které mohou způsobit nespokojenost klienta, a přímo se netýká kvality rezervované ubytovací jednotky (např. špatné počasí, špatně uspořádané pláže; nadměrné davy, krádeže nebo škody na majetku atd.). Pokud se klient rozhodl pro rezervaci ze speciální LAST MINUTE pak zadavatel přijme všechna rizika takového cestování. Tyto cesty obsahují nejisté skutečnosti, které agentura nemůže ovlivnit, a klient takovou cestu přijal především kvůli levnější ceně, a proto klient nemá právo proti agentuře vznést námitky. V souladu se zvláštním zákonem o alternativním řešení spotřebitelských sporů zahrnují dostupné mechanismy alternativního řešení spotřebitelských sporů možnost zahájit alternativní postup řešení spotřebitelských sporů se schváleným orgánem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, který se rovněž vztahuje na organizátora prostřednictvím online platformy pro řešení spotřebitelských sporů pro služby zakoupené online).
- Oprávněný orgán pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, který zahrnuje Mediační centrum Chorvatské obchodní komory, Rooseveltovo náměstí 2, 10000 Záhřeb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.
- U služeb zakoupených on-line může zadavatel předložit svou stížnost oprávněnému alternativnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů pomocí on-line platformy pro řešení spotřebitelských sporů, která je k dispozici na následující adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

11. SOUKROMÍ
Agentura bude shromažďovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje klienta, které jsou nezbytné pro realizaci cesty. Vše, co se agentura o klientovi dozvěděla, bude drženo jako obchodní tajemství a své shromážděné osobní údaje nikomu nezveřejní, s výjimkou zákonem předepsaných případů. Získané údaje jsou k dispozici pouze zaměstnancům agentury a jsou zpracovávány a používány pouze pro účely realizace smluvní služby v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů Agentury
12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Potvrzením rezervace nebo zaplacením zálohy nebo celé částky dohody klient plně akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí rezervace/smlouvy uzavřené mezi Agenturou a zadavatelem. Všechny možné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být uvedeny v předsmluvním informačním/cestovním schématu a musí být předloženy zadavateli se Smlouvou nebo v samotné smlouvě. podpisem smlouvy zadavatel plně akceptuje informace/cestovní program před uzavřením smlouvy, jakož i tyto obecné podmínky.


Upozornění: Tyto Obchodní podmínky byly připraveny Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a jsou dostupné ke stažení zdarma na: https://www.apek.cz/clanky/apek-vzorove-obchodni-podminky-aktualizovany. Jedná se pouze o vzorový dokument, který není právně závazný a Webnode nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním tohoto dokumentu. Doporučujeme tyto podmínky konzultovat s vaším právníkem a upravit je tak, aby odpovídaly potřebám vašeho obchodu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti [………]
se sídlem […….]
identifikační číslo: [………]
zapsané v obchodním rejstříku vedeném [………], oddíl [………] , vložka [……….]
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese […….]

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti [název firmy], se sídlem [vaše sídlo] , identifikační číslo: [vaše ič] , zapsané v obchodním rejstříku vedeném [………], oddíl [………], vložka [……….] (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese [………] (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese [………..];

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. [………..], vedený u společnosti [………..] (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému [………..];

- bezhotovostně platební kartou;

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do [………..] dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající [………..] plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [………..].

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [………..]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování [………..], adresa elektronické pošty [………..], telefon [………..].

V [………..] dne [………..]

www.rosesandgrapes.com